ACS:        J.Am. Chem. Soc.

                 Inorg. Chem.

                 Organometallics

                 J. Org. Chem.

Elsevier:       J. Organomet. Chem.

                     Inorg. Chim. Acta

                      Inorg. Chem. Commun.

Wiley:           Angew. Chemie  Int.

                     Eu. J. Inorg. Chem.

Royal  Chem Soc.:  Dalton Trans.

                                Chem. Commun.